Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable:  Pere Badia
 • Nom comercial:  Pere Badia
 • NIF/CIF:  
 • Correu electrònic:  pbadialorenz@gmail.com

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Pere Badia com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 1. OBJECTE

Aquest  AVÍS LEGAL  regula els drets i les obligacions de www.revistadart.com i dels usuaris en relació amb l’accés, la navegació i la utilització d’aquesta web sense perjudici que Pere Badia es reservi el dret a modificar-ne, sense avís previ, el contingut , sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.

Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en aquest Avís Legal, així com la resta d’advertiments o clàusules específiques que s’estableixin a les diferents seccions per a la contractació, ús de serveis, productes, inscripcions, o seccions de la Pàgina.

Per això en cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar-la.


www.www.revistadart.com podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

 1. ACCÉS AL LLOC WEB

Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d’acord amb les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, us obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

Pere Badia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, bé sobre els seus propis serveis, o bé sobre serveis de tercers amb què ha subscrit acords, no fent-se responsable dels continguts que, a contra les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

Pere Badia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal

El contingut dels serveis oferts i el seu ús  queden limitats a usuaris majors de 18 anys .
www.revistadart.com recorda els usuaris majors d’edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i el registre per part d’un menor, es presumirà que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals,
www.www.revistadart.com es reserva el dret a fer-ne totes les verificacions i comprovacions consideri oportunes en aquest sentit.


www.revistadart.com t’informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

En cap cas Pere Badia es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun serà l’únic responsable que la informació facilitada a Pere Badia resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari , de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de la manca de qualitat i veracitat de les dades.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Pere Badia no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures derror o que el lliure ús dels mateixos per lusuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de www.revistadart.com .

 1. ENLLAÇOS O LINKS

Igual que indicàvem anteriorment la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de www.revistadart.com, per la qual cosa Pere Badia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que es adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.


www.revistadart.com recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, la política de privadesa, els avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de
www.revistadart.com ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. www.revistadart.com es reserva el dret d’oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

 1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Pere Badia no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat daccés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-se als equips de lusuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s’ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Pere Badia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina oa la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus dactuació a les pàgines de tercers, o actuacions il·lícites, lesives de drets, nocives i/o perjudicials.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per part de l’usuari podrà portar aparellada l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part de
www.revistadart.com podent arribar a l’eliminació o bloqueig de el compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la nostra pàgina seran tractades de conformitat amb les que disposa la Política  de Privadesa  que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició a les seccions de la nostra pàgina.


www.revistadart.com adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos a què estan exposats i administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura firewall d’estricte compliment.

Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació remetent un correu electrònic a: info@revistadart.com   indicant a la capçalera:  PROTECCIÓ DE DADES.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a www.revistadart.com .

 1. POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent sobre l’ús de cookies, l’ús aquestes serà tractat de conformitat amb el que disposa l’apartat denominat  Política de Cookies  existent a la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i/o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter exprés el banner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l’ús de cookies. Podeu limitar l’usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions del navegador.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació espanyola vigent, que s’aplicarà en allò que no disposa aquest en matèria d’interpretació, validesa i execució. Pere Badia i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que se’n pogués derivar. En cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Pere Badia i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​Espanya.